October 14, 2010

Δράσεις στα πλαίσια της καμπάνιας μας για το δικαίωμα επιστροφής και των τελευταίων πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δράσεις στα πλαίσια της καμπάνιας μας για το δικαίωμα επιστροφής και των τελευταίων πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου

Αθήνα, 14/10/2010


Περισσότερα από εξήντα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και εικοσιπέντε μετά την επιστροφή των περισσότερων πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, σε μια μοναδική επίδειξη μισαλλοδοξίας και εκδικητικότητας, καταπάτησης του Συντάγματος και κάθε έννοιας δικαίου, επιμένει να αρνείται στους μη «Έλληνες το γένος», Έλληνες πολίτες που κατέφυγαν στην τότε γιουγκοσλαβική Μακεδονία και σε άλλες χώρες κατά και μετά τον εμφύλιο και διαμένουν έκτοτε εκεί, το δικαίωμα επιστροφής στην Ελλάδα. Κι όλα αυτά παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και τις συστάσεις προς την Ελλάδα Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Ως Αντιεθνικιστική Αντιμιλιταριστική Πρωτοβουλία έχουμε ξεκινήσει καμπάνια για να αφαιρεθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 106841/1982 και τον Νόμο 1540/1985 η διάκριση «Έλληνες το γένος». Ζητάμε να τερματιστεί επιτέλους αυτή η κατάφωρη αδικία. Πρόκειται για μια απαράδεκτη μεροληπτική, ρατσιστική και μισαλλόδοξη διάκριση, για ένα ανθρωπιστικό και πολιτικό σκάνδαλο. Καμία αντιπαράθεση περί το όνομα της γειτονικής χώρας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση αυτού του αίσχους. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι και το 1949 πρέπει να μπορούν να επανακτήσουν την ελληνική υπηκοότητα και να ισχύσει για τις περιουσίες τους ό,τι ίσχυσε και για τους και τις πρόσφυγες που έχουν ήδη επαναπατρισθεί.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας μας αυτής, συγκεντρώνουμε υπογραφές στο aainit@yahoo.com, δημοσιεύουμε σχετικά δελτία τύπου, άρθρα και αφιερώματα, διοργανώνουμε εκδηλώσεις στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και γυρίζουμε ντοκιμαντέρ με αρχειακό υλικό και μαρτυρίες προσφύγων και παιδιών προσφύγων του εμφυλίου, σε συνεργασία με αντίστοιχα αντιεθνικιστικά και αντιμιλιταριστικά κινήματα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ είναι να αναδειχθούν οι συνέπειες αυτού του απάνθρωπου νόμου στις ζωές των προσφύγων και των παιδιών τους, μέσα από τις δικές τους μαρτυρίες.

Στις 17 Μαΐου 2008 συνδιοργανώσαμε δημόσια εκδήλωση στα Σκόπια για θέματα εθνικισμού, με οργανώσεις νέων αντιμιλιταριστών, και παράλληλα πραγματοποιήσαμε πορεία που πέρασε και από το μνημείο των παιδιών προσφύγων. Στις 2 Νοεμβρίου 2008 συναντήσαμε στα Μπίτολα εκπροσώπους από 25 Συλλόγους Προσφύγων που δρουν στη Δημοκρατία της Μακεδονίας εδώ και δεκαετίες και συζητήσαμε για το ζήτημα αυτό. Στις 11 Ιουλίου 2010 διοργανώσαμε σχετική εκδήλωση στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας στην οποία συμμετείχε και πρόσφυγας από χωριό της Φλώρινας που ζει στα Σκόπια. Στις 9 Οκτωβρίου 2010 επισκεφθήκαμε τα Μπίτολα και πήραμε συνεντεύξεις από πρόσφυγες. Στις 10 Οκτωβρίου πήραμε συνεντεύξεις από πρόσφυγες στα Σκόπια, μιλήσαμε σε εκδήλωση για το θέμα, και συζητήσαμε με πολλά παιδιά προσφύγων, γυναίκες και άντρες. Σημαντικό ζήτημα γι’ αυτούς και αυτές ήταν η σχετική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, και για το λόγο αυτό υπήρξε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσία μας και από τα ΜΜΕ.

Η ζεστή υποδοχή των προσφύγων κάθε φορά που πάμε, δείχνει τη μεγάλη λαχτάρα τους για την αποκατάσταση της ιστορικής αδικίας εναντίον τους, για την οποία τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς οφείλουν να πρωτοστατήσουν. Συνεπώς, χρειάζεται κινητοποίηση όσων δυνάμεων ενδιαφέρονται να συμβάλουν σ’ αυτό τον αγώνα για να διευρυνθεί η απεύθυνσή μας και να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερες πιέσεις.


AΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: aainit@yahoo.com,  Τσαμαδού 13Α, Εξάρχεια, ΑθήναPRESS RELEASE
ACTIONS IN THE FRAME OF OUR CAMPAIGN FOR THE RIGHT OF THE LAST REMAINING POLITICAL REFUGEES OF THE CIVIL WAR TO RETURN BACK IN GREECE


Athens, 14/10/2010


More than 60 years have passed since the end of the civil war and 25 after the return of the majority of the political refugees in Greece. The Greek Government, in a unique display of intolerance and vengefulness, in violation of the constitution and the spirit of justice, insists to refuse to the “Non-Greek by Gender” (former)Greek citizens who took shelter in the former Yugoslavic Macedonia and other countries during and after the civil war, the right to return back to Greece. All this despite the fact that PASOK (Liberal-Socialist Party) has in multiple cases publicly committed itself the multiple reproaches to Greece from European and International Organizations.

The Antinationalistic Antimilitaristic Initiative have formed a campaign to erase the discrimination “Non-Greek by Gender” from the Common Ministerial decision 106841/1982 and from the Law No 1540/1985. We demand that this iniquity be restored. It is a blunt discrimination full of racism and intolerance, a humanistic and political scandal. No confrontation about the name of the neighbor-country can justify the prolongation of this shame. People that where born in Greece till 1949 should have the right to regain their Greek citizenship while the matter of their estate should be resolved the same way it was resolved for the refugees that have been already repatriated.

In the scope of our campaign we have formed a petition in aainit@yahoo.com, we have published press releases, we publish articles we organize events both in the Hellenic Republic and the Republic of Macedonia and we are producing a documentary from archive material, witnesses of the refugees and their children also, in collaboration with counter-part Antinationalistic and Antimilitaristic movements in the Republic of Macedonia. The purpose of this documentary is to depict the effects of this dehumanizing law to the lives of the refugees and their children, through their own experiences.

In t17th of May 2008 we co-organized a public event in Skpoje for matters of nationalism, with organizations of new antimilitarists and we performed a demonstration that passed from the monument of the children of the refugees. In the 2nd November 2008, in Bitola, we met with representatives from 25 Organizations of Refugees that are active in the Republic of Macedonia for decades and we discussed about their demands. In 11th of July 2010 we organized an event in the Athens Antiracist Festival where a refugee from a village in Florina, who now lives in Skopje was invited. In 9th October 2010 we visit the town of Bitola where we took several interviews from refugees. In 10th of October 2010 we took several interviews in Skopje, we participated in a relevant event with many children of the refugees, both men and women. An important issue for them was the question placed by SYRIZA (radical-left Party) in the parliament last week, which was the primary reason why the Press was so interested for our presence there.

Every time we visit the Republic of Macedonia, we get a warm welcome, which shows how strong their desire is for the rectification of that historical iniquity against them, for which the Parliamentary Parties of the Left have to play the leading role. Therefore, there is a great demand for mobilization of all forces that are interested in promoting this struggle, so that our applies can be heard louder and our throng stronger.


ANTINATIONALISTIC - ANTIMILITARISTIC INITIATIVE